Om projektet

Pressemeddelelse om 21. november 2020
Se pressemeddelelse om det afsluttende event 21. november her

SUMMENDE SYDHAVN – et kunstnerisk borgerinddragende projekt i Sydhavnen, som fandt sted 26. oktober – 21. november 2020.

Med en farverig campingvogn som mobilt centrum har et kunstnerteam bevæget sig rundt til udvalgte spots i Sydhavnen på lørdage i perioden for at invitere sydhavnerne til at deltage i kunstneriske aktiviteter med det formål at hylde fællesskabet, fortællinger og mangfoldigheden i bydelen.

Sydhavnerne blev inviteret til åbne origami-workshops i og omkring den farverige campingvognen og til at deltage i at folde titusind sydhavns-tudser og dermed bidrage til skabelsen af installationen “tudsevognen” med et magisk univers af tusindvis af foldede  tudser sammen med kunstnerne bag idéen. Sydhavnerne kunne desuden undervejs i projektet byde ind med egne fortællinger om og fortolkninger af deres bydel og deltage i diverse workshops, som var blandt de aktiviteter, der fandt sted under projektet Summende Sydhavn. Man kunne eksempelvis være en del af site-specific historier, deltag i selvforsvar-workshop for kvinder og være med til at skabe fortællende 3D minilandskaber. Der var også workshops som var henvendt til udvalgte som eksempelvis bevægelses-workshop for elever i den lokale specialskole, Strandparkskolen.
Se mere om alle aktiviteter under projektet her.

Kulmination lørdag 21. november 2020
Et stort dagsprogram med udstillinger af filmiske sydhavns-fortællinger, tekster, minilandskaber, dans, poesi, debat og tusindvis af foldede sydhavns-tudser afrundede projektet Summende Sydhavn lørdag 21. november kl. 11-16. De deltagerinddragende aktiviteter og oplevelser fandt sted i og omkring pavillonen ved Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen. En masse sydhavnere kiggede forbi og deltog i programmet – tak til alle der var med til at gøre det til en festlig afrunding af en måned der har summet af aktiviteter i Sydhavnen.
Tudsevognen er forsat at finde ved Sydhavn Teater og Karens Minde Kulturhus – og vi håber sydhavnerne forsat vil mødes om at folde tudser – for man kan folde hvor som helst og når som helst sammen med alle, store som små.

Baggrund
Summende Sydhavn udspringer fra og afrunder et internationalt kunsterteams møde med Sydhavnen, områdets beboere og deres fortællinger. Kunstnerne har, under tre ophold i bydelen i løbet af det sidste år, haft fokus på at indfange Sydhavnens puls og historier, særligt med øje for områdets fællesskab, mangfoldighed og kreativitet. Ambitionen har været at give nyt liv til lokalforankrede fortællinger og forsøge at genskabe nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammelt.

De fire kunstnere bag Summende Sydhavn
Projektets internationale kunstnerteam betår af fire scenekunstnere, der alle har erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer.
Xiri Tara Noir er performancekunstner, koreograf og samfundsaktivist. Xiri er dansk, men har base i Belgien. Hun er i sin koreografiske praksis optaget af at udforske dynamikker, grænser og hierakier i samfundet såvel som på scenen, mellem kunstner og publikum.
Boaz Barkan er dansk koreograf og performer. Boaz er bosat i Danmark, men har kunstnerisk haft virke i bl.a. Japan, Sydafrika og USA. Kunstnerisk er han særligt optaget af at kombinere deltagerinddragende, formidlings- og installationsmetoder.
Cornelia Scheuer er skuespiller, koreograf og instruktør fra Østrig. Som del af det første østrigske ensemble for dansere med funktionsnedsættelse har Cornelia danset i en række værker i Østrig, USA og det meste af Europa.
Bart Bijnens er hollandsk skuespiller. Han har turneret som skuespiller i en række forestillinger og kunstneriske projekter  i Belgien, Holland, Marokko og Argentina.

Udover det internationale kunstnerteam, er der en del lokale kunstnere fra Sydhavn, som også er en del af Summende Sydhavn. De står bag diverse workshops, udsmykning af projektets campingvogn m.m. De lokale kunstnere var Carl Johan Sennels, Helene Johanne Christensen, Lotfi Attia, Lasse Mouritzen, Esther Haugegaard, Maria Carmen Lindegaard, Søren Tagø, Erna Ahmetspahic, Jan Danebod og Mille Maria Dalsgaard.

Lokale ambassadører
For at få projektet til at lykkes har vi haft knyttet to lokale borgere rigtig tæt til projektet og kunstnerne. Mai Ji Pedersen og Kaj Thelander Jessen, der bor henholdsvis på Sluseholmen og i Haveforeingen Kalvebod. De har guidet, inspireret og skabt forbindelser til Sydhavnen og dens borgere. Du kan læse mere om Mai og Kaj her.

En del af noget større
Dansehallerne er projektleder for SUMMENDE SYDHAVN, der er en del af EU-projektet, Centriphery, hvor ni europæiske kunstneriske organisationer udvikler ni lokale borgerinddragende projekter. Sammen med et udvalg af kunstnere fra forskellige kunstgenrer skabes der aktiviteter, dialoger og præsentationer, der tager afsæt i lokalforankrede fortællinger fra borgere i udvalgte områder.
Det er Sydhavnen, som ha været kernen i det danske projekt og Sydhavn Teater er, med sin stærke lokale forankring, den lokale partner i projektet.

Se mere om projektet her

Pavillonen 21nov_skærmogdans
IMG_7047_red
IMG_1889
421877B0-D974-4FB3-B216-B4D94E28E2D5
IMG_1819

(EN) Summary

Sydhavn is Buzzing is an artistic citizen-involving project in Sydhavnen, which took place October 26th – November 21st, 2020.

With a colourful caravan as a mobile centre, an artistic team moved around to selected spots in the area of Sydhavnen on Saturdays during the period of the project. They have invited the citizens of Sydhavnen to participate in artistic activities to celebrate the community, local stories and diversity in the district.

Sydhavnerne was invited to join origami workshops in and around the colourful caravan and to take part in the mission of folding ten thousand Sydhavn toads and thus contribute to the creation of the installation “Camper full of Toads” – a magical universe of thousands of folded toads.
You can see how to fold your personal toad at home in our instructional film.

During the project, Sydhavnerne could also bring their own stories and interpretations of their district and participate in various workshops, which were part of the activities that took place during the project Buzzing Sydhavn. You could be part of site-specific stories, participate in self-defence workshops for women and create narrative 3D mini-landscapes. Some workshops were aimed at selected people, such as a movement workshop for students in the local special school, Strandparkskolen.
More info about all activities during the project here.

Culmination Saturday 21 November 2020
A large day program with exhibitions of cinematic Sydhavn stories, texts, mini-landscapes, dance, poetry, debate and thousands of folded Sydhavn toads rounded off the project Summende Sydhavn on Saturday 21 November at 11-16. The participatory activities and experiences took place in and around the pavilion at Karens Minde Kulturhus in Sydhavnen. A lot of Sydhavners stopped by and participated in the program – thank you to everyone who helped make it a festive buzzing day.
The toad carriage is still to be found at Sydhavn Teater and Karen’s Minde Kulturhus – and we hope the locals from Sydhavnen will continue to meet to fold toads – because you can fold anywhere and anytime with everyone, young and old.

Background
Buzzing Sydhavn originates from and rounds off a series of encounters between an international artist team and the area Sydhavnen, the residents and their stories. During three visits in the district over the past year, the artists have focused on capturing Sydhavnen’s pulse and stories, especially with an eye for the area’s community, diversity and creativity. The ambition has been to give new life to locally-based narratives and try to recreate new common narratives across new and old ones.
Sydhavn is Buzzing is a collaboration between Dansehallerne and Sydhavn Teater and part of the EU-project, Centriphery.